ZEITUNG VUM LňTZEBUERGER VOLLEK (L) du/vom 28.01.2004